nákupní košík

0 položek za celkem
0,00 Kč

ukázat košík

Obchodní podmínky / Reklamační řád

Rychlá navigace

· obchodní podmínky
· reklamační řád

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
MCH, spol. s r.o.
se sídlem: U trati 46, 100 00 Praha 10
identifikační číslo: 62419137
DIČ: CZ62419137
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32515
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop-moto.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MCH, spol. s r.o., se sídlem U trati 46, 100 00 Praha 10, identifikační číslo: 62419137, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32515 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „kupující – podnikatel“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.eshop-moto.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   DOBÍRKOU - při převzetí zásilky (Česká pošta, PPL)
   HOTOVĚ - při osobním odběru příjímáme platební karty VISA, MASTERCARD, DINERS CLUB, AMERICAN EXPRESS, JCB CARDS
   PLATBOU PŘEDEM - převodem na účet
   ÚVĚR CETELEM - možnost uzavření úvěru od firmy Cetelem on-line
  2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Poštovné hradí kupující při dodávce nižší než 3.999,- Kč vč DPH. Při objednávce nad 4.000,- vč DPH je zboží dodáno zdarma.Pro občany Slovenska zasíláme zboží pouze službou PPL ve výší 500,- Kč. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby - čísla objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (odst. 3.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 5. VÝMĚNA ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. V případě, že jste si kupující zvolí špatnou velikost zboží a pokud do 7 dnů od převzetí zašle nepoškozené a nepoužité zboží zpět, prodávající mu je obratem vymění za jinou kupujícím požadovanou velikost. Prodávající však doporučuje předběžnou vzájemnou domluvu e-mailem nebo telefonicky. V případě takové výměny prodávající účtuje pouze náklady na poštovné tj. 150,- Kč.
  2. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
  3. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem za využití formuláře dle předchozí věty potvrdí prodávající kupujícímu - spotřebiteli přijetí tohoto formuláře, a to bez zbytečného odkladu po jeho přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího: MCH, spol. s r.o., U trati 46, 100 00 Praha 10, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@eshop-moto.cz.
  4. Kupující – podnikatel má právo do kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2002 občanského zákoníku, poruší-li prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem. Prodlení prodávajícího není podstatným porušením kupní smlouvy.
  5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.3. a 5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím - spotřebitelem vráceno (zasláno) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu a kupujícím – podnikatelem vráceno (zasláno) současně s odstoupením od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  6. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.3. a 5.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem a do třiceti (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Běžná dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od objednávky zboží. Pokud bude jinak, bude kupující do 3 pracovních dnů od objednávky informován.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s ním protokol o poškození zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Ustanovení uvedená v odst. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada na zboží kupujícímu - spotřebiteli v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  6. Další práva a povinnosti stran kupní smlouvy související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@eshop-moto.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování MCH, spol. s r.o., U trati 46, 100 00 Praha 10, adresa elektronické pošty obchod@eshop-moto.cz, telefon +420 739 666 159.

Tyto obchodní podmínky společnosti MCH, spol. s r.o. nabývají platnosti a účinnosti dne 14.11.2014

MCH spol. s r.o.

Příloha obchodních podmínek - vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační řád

obchodní společnosti
MCH, spol. s r.o.
IČ: 62419137
se sídlem: U trati 46, 100 00 Praha 10
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32515, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop-moto.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Tento reklamační řád se vztahuje na uzavírání veškerých kupních smluv mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kterou může být spotřebitel v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – spotřebitel“) nebo podnikatel v souladu s ustanovení § 420 občanského zákoníku (dále jen „Kupující – podnikatel“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).
  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  4. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 24 měsíců a Kupujícímu – podnikateli záruku za jakost na zakoupené zboží v délce 6 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou. Je-li ze strany Prodávajícího nebo výrobce stanovena u konkrétního zboží nebo jeho části lhůta delší, zavazuje se Prodávající poskytnout Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost v této délce, jsou-li ze strany Kupujícího - spotřebitele dodrženy podmínky stanovené výrobcem zboží, které jsou nutné pro uplatnění rozšířené záruky a které jsou Kupujícímu – spotřebiteli známy. Po dobu této záruční doby se Prodávající zavazuje, že zboží nebo jeho část bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro sjednaný nebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté nebo obvyklé vlastnosti.
  5. V případě, že Kupní smlouva, záruční list, reklama či obal zboží prodávaného Kupujícímu – spotřebiteli určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.
  6. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

 2. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ
  1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 1.3. tohoto reklamačního řádu, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od Kupní smlouvy.
  2. Je-li to však vzhledem k povaze vady zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  3. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  4. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávajíc nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  5. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  6. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době. Práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží dále zaniknou, pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením v rozporu s návodem nebo účelem pro který se zboží obvykle používá, pokud bylo zboží mechanicky poškozeno nebo bylo používáno v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, pokud bylo zboží jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou.
  8. Práva z vady se uplatňují u Prodávajícího, a to na adrese provozovny Prodávajícího: MCH, spol. s r.o., IČ: 62419137, se sídlem: U trati 46, 100 00 Praha 10, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod@eshop-moto.cz.
  9. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě (e-mailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

 3. LHŮTY
  1. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí a Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti měsíců od jeho převzetí. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vady u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží Kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  2. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.
  3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada (bez zbytečného odkladu, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit). Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
  4. Lhůtu k uplatnění práva z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti zboží, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání.

 4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením dokladu o zaplacení zboží, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující je dále povinen při reklamaci předložit vadné zboží včetně původního příslušenství.
  2. Prodávající je povinen o reklamaci Kupujícího – spotřebitele rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty na vyřízení reklamace se Kupujícímu - spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.
  3. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží apod.). Prodávající je povinen vyžádat si bez zbytečného prodlení doplnění podkladů od Kupujícího. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.
  4. Pokud je zboží potřeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.
  5. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Kupujícímu písemně potvrdit.
  6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
  7. V případě, že Kupující využije svého práva požadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Kupující je oprávněn požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
  8. Kupující je povinen vyzvednou si reklamované zboží nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být provedena oprava zboží, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Nevyzvedne-li si Kupující zboží ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen je vyzvednout, má Prodávající právo zboží prodat. Je-li Prodávajícímu známa adresa Kupujícího a jde-li o zboží, jehož kupní cena byla v době nákupu vyšší než 3.000,-- Kč, je Prodávající povinen o zamýšleném prodeji Kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (15 dnů) k vyzvednutí zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Prodávající Kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí být Kupujícím u Prodávajícího uplatněn.
  9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží. Škoda, která vznikla Kupujícímu vadností zboží, musí být vždy Kupujícím Prodávajícímu řádně prokázána. Tím není v případě neoprávněné reklamace dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. V případě neoprávněné reklamace Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu veškeré jemu prokazatelně vzniklé škody, a to v rozsahu a za podmínek dle obecně závazných platných právních předpisů České republiky.

 5. SMLUVNÍ ZÁRUKA NA JAKOST
  1. Poskytl-li Prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo Kupní smlouva nestanoví něco jiného.

Tento reklamační řád společnosti MCH, spol. s r.o. nabývá platnosti a účinnosti dne 12.11.2014

MCH, spol. s r.o.